هاست دایرکت ادمین خارج

  • d100MB


    • فضا 100 MB


      پهنای باند نامحدود


      کنترل پنل دایرکت ادمین


      تحویل آنی بله


      Email نامحدود


      FTP نامحدود


      Mysql نامحدود


      addon domain نامحدود


      park domain نامحدود


      ساب دامین نامحدود


      ساليانه 25000 تومان
  • d200MB


    • فضا 200 MB


      پهنای باند نامحدود


      کنترل پنل دایرکت ادمین


      تحویل آنی بله


      Email نامحدود


      FTP نامحدود


      Mysql نامحدود


      addon domain نامحدود


      park domain نامحدود


      ساب دامین نامحدود


      ساليانه 30000 تومان
  • d500MB


    • فضا 500 MB


      پهنای باند نامحدود


      کنترل پنل دایرکت ادمین


      تحویل آنی بله


      Email نامحدود


      FTP نامحدود


      Mysql نامحدود


      addon domain نامحدود


      park domain نامحدود


      ساب دامین نامحدود


      ساليانه 40000 تومان
  • d1000MB


    • فضا 1000 MB


      پهنای باند نامحدود


      کنترل پنل دایرکت ادمین


      تحویل آنی بله


      Email نامحدود


      FTP نامحدود


      Mysql نامحدود


      addon domain نامحدود


      park domain نامحدود


      ساب دامین نامحدود


      ساليانه 60000 تومان
  • d2000MB


    • فضا 2000 MB


      پهنای باند نامحدود


      کنترل پنل دایرکت ادمین


      تحویل آنی بله


      Email نامحدود


      FTP نامحدود


      Mysql نامحدود


      addon domain نامحدود


      park domain نامحدود


      ساب دامین نامحدود


      ساليانه 100000 تومان