هاست چت روم دایرکت ادمین

  • 20user


    • فضا 1000 MB


      ظرفیت 20 آنلاین


      پهنای باند نامحدود


      کنترل پنل دایرکت ادمین


      تحویل آنی بله


      Email نامحدود


      FTP نامحدود


      Mysql نامحدود


      addon domain نامحدود


      park domain نامحدود


      ساب دامین نامحدود


      ساليانه 50000 تومان
  • 40user


    • فضا 1000 MB


      ظرفیت 40 آنلاین


      پهنای باند نامحدود


      کنترل پنل دایرکت ادمین


      تحویل آنی بله


      Email نامحدود


      FTP نامحدود


      Mysql نامحدود


      addon domain نامحدود


      park domain نامحدود


      ساب دامین نامحدود


      ساليانه 100000 تومان
  • 60user


    • فضا 1000 MB


      ظرفیت 60 آنلاین


      پهنای باند نامحدود


      کنترل پنل دایرکت ادمین


      تحویل آنی بله


      Email نامحدود


      FTP نامحدود


      Mysql نامحدود


      addon domain نامحدود


      park domain نامحدود


      ساب دامین نامحدود


      ساليانه 200000 تومان
  • 80user


    • فضا 1000 MB


      ظرفیت 80 آنلاین


      پهنای باند نامحدود


      کنترل پنل دایرکت ادمین


      تحویل آنی بله


      Email نامحدود


      FTP نامحدود


      Mysql نامحدود


      addon domain نامحدود


      park domain نامحدود


      ساب دامین نامحدود


      ساليانه 400000 تومان
  • 100user


    • فضا 1000 MB


      ظرفیت 100 آنلاین


      پهنای باند نامحدود


      کنترل پنل دایرکت ادمین


      تحویل آنی بله


      Email نامحدود


      FTP نامحدود


      Mysql نامحدود


      addon domain نامحدود


      park domain نامحدود


      ساب دامین نامحدود


      ساليانه 800000 تومان